اشعه موبایل در دوران بارداری عوارض جبران ناپذیری دارد.