تغییرات آب و هوایی بیماری های پوستی را نمایان می کند.