با ربات مفهومی Ventooz می‌توانید از دیوار راست بالا بروید