اولین اطلس ایده های جدید و پیچیده درعلم ریاضیات گردآوری می شود