تیم ملی کراکت افغانستان هلند را در رقابت های بین قاره ای شکست داد.