مانی پاکیائو برای سومین بار قهرمان مسابقات انجامن بوکس جهان شد.