ایده جالب یک هکر جوان برای ساخت پسورد پیچیده و در عین حال آسان برای حفظ کردن